مدیریت و کارکنان حوزه

عبدالکاظم مجتبی زاده مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

سعید رهسپار رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی

کاظم صرفه جو مسئول دفتر ریاست

علی حق بیان کارشناس مسئول سمعی و بصری

صغری اخگری کارشناس حوزه ریاست

رضا فلاحتی متصدی هماهنگی امور دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران

صادق عموئی عامل مالی

آرش کریمی کارپرداز

محمدجواد میرشفائی کارشناس سمعی و بصری