بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرآیندها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرآیند درج خبر درج خبر در سایت دانشکده ها، معاونت ها، مدیریت ها و سایت اصلی دانلود (1,011.9k)
فرآیند ارسال جوابیه دانلود (2,398.2k)
فرآیند نشست خبری دانلود (2,504.0k)
فرآیند اطلاع رسانی همایش ها دانلود (1,924.9k)